ยอดการลงทะเบียนและส่งบทความ


294
ลงทะเบียนแล้ว

242
ส่งบทความแล้ว

231
นำเสนอภาคบรรยาย

44
นำเสนอภาคโปสเตอร์


 

รายงานสืบเนื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการ NCSTI2024

 


 


  รูปแบบการนำเสนอ

  การนำเสนอบทความภาคบรรยาย (Oral Presentation) ทั้ง onsite และ online  รายละเอียดเพิ่มเติม
  การนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  รายละเอียดเพิ่มเติม


  กลุ่มสาขาที่นำเสนอบทความ

กลุ่มที่ 1

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกอบด้วยสาขา:
  ฟิสิกส์
  เคมี
  ชีววิทยา
  จุลชีววิทยา
  นิติวิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์และสถิติ
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประกอบด้วยสาขา:
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  วิทยาศาสตร์การกีฬา
  พยาบาลศาสตร์
  สหเวชศาสตร์
  คหกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 3

วิศวกรรมศาสตร์

ประกอบด้วยสาขา:
  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
  วิศวกรรมอุตสาหกรรม
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 4

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกอบด้วยสาขา:
  เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบ
  อุตสาหกรรมศาสตร์
  การจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 5

มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

ประกอบด้วยสาขา:
  สังคมศาสตร์
  มนุษยศาสตร์
  ภูมิศาสตร์
  ภาษาศาสตร์
กลุ่มที่ 6

การศึกษาและอาชีวศึกษา

ประกอบด้วยสาขา:
  การศึกษาหลักสูตรการสอน
  การวัดประเมินผล
  เทคโนโลยีการศึกษา
  บริการการศึกษา
  แนะแนวการศึกษา
กลุ่มที่ 7

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประกอบด้วยสาขา:
  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  การจัดการการขนส่ง
  ธุรกิจค้าปลีก
  ธุรกิจพาณิชยนาวี
  บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มที่ 8

อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ประกอบด้วยสาขา:
  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  การจัดการความปลอดภัย
  สาธารณสุขศาสตร์
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 9

นิเทศศาสตร์

ประกอบด้วยสาขา:
  การประชาสัมพันธ์
  การโฆษณา
  วารสารศาสตร์
  การสื่อสารตรา
  ศิลปะการแสดง
  การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
  สื่อสารการตลาดดิจิทัล
  การภาพยนตร์และภาพนิ่ง
  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  การผลิตอีเว้นท์/การจัดการนิทรรศการ
  ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
  กำหนดการ

กิจกรรม กำหนดการ
เปิดรับบทความ (Full Paper)1 ธันวาคม 2566
ปิดรับบทความ (Full Paper)5 กุมภาพันธ์ 2567
ชำระค่าลงทะเบียน1 ธันวาคม 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลพิจารณา15 กุมภาพันธ์ 2567
นำเสนอผลงาน5 มีนาคม 2567  อัตราค่าลงทะเบียน

รายละเอียดอัตราค่าลงทะเบียน ผู้นำเสนอบทความ ผู้เข้าร่วมแบบไม่นำเสนอบทความ
ค่าลงทะเบียน Early bird Rate (ชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567) 1,200 บาท 800 บาท
ค่าลงทะเบียน Normal Rate (ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป) 1,500 บาท 800 บาท


 

  ชำระค่าลงทะเบียน


ชื่อบัญชี:
ประเภทบัญชี:
เลขที่บัญชี:
  วารสารที่รองรับ

Suan Sunandha Science and Technology Journal

Index:  TCI1

อ่านเพิ่มเติม

วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

Index:  TCI1

อ่านเพิ่มเติม

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Index:  TCI1

อ่านเพิ่มเติม

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Index:  TCI1

อ่านเพิ่มเติม

วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ

Index:  TCI1

อ่านเพิ่มเติม

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Index:  TCI2

อ่านเพิ่มเติม

วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Index:  TCI2

อ่านเพิ่มเติม

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Index:  TCI2

อ่านเพิ่มเติม

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

Index:  TCI2

อ่านเพิ่มเติม

วารสารดีไซน์เอคโค (Design Echo)

อ่านเพิ่มเติม

วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม

วารสารนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม

วารสารเกษตรรำไพ

อ่านเพิ่มเติม
  เครือข่ายเจ้าภาพร่วม  ติดต่อเรา
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02-160-1143 ถึง 45 ต่อ 16 - 17
เว็บไซต์การประชุมวิชาการ:  https://ncsti.net